Najdi si chvilku času, přečti si úryvek z bible a následný text a zamysli se, jak se události z Janova života mohou zrcadlit v tvém životě. K tomu ti může napomoci otázka či úkol.
Na závěr se pomodli přiloženou modlitbu.


Přípravu najdeš i v aplikaci IZIDOOR! (modli se - průvodce duchovním životem - jiná témata - duchovní příprava na CSA) A můžeš si ji poslechnout dokonce jako podcast i na Spotify! Případně také zde -> na Soundcloudu :) Možností je více než dost.. poslouchání není žádná dřina!

Vzpomínáš na tuhle proměnu?

 


 

Úryvek z Písma: Mk 1,16 – 20

Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš; zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. Vtom se ti muži od něho začali vzdalovat; Petr mu řekl: „Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. A z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.“ Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli.

 

Výklad

Proměnění Páně je jednou z událostí ze života Ježíše Krista. Svědkem této události nejsou zástupy apoštolů, ale pouze tři učedníci (Petr, Jakub, Jan), kterým se Ježíš na hoře (Tábor) zjeví ve své slávě. Tato událost byla pro učedníky povzbuzením a nadějí do budoucna, že ke Kristu patří nejen předpovídané utrpení a kříž, ale také Boží sláva. A to daleko větší, než mohou spatřit lidské oči. Plná slávy i tajemství. (pastorace.cz)

 

Zamyšlení

V evangeliu čteme, že k proměnění došlo na vysoké hoře, když se Ježíš modlil. Obracel se k svému nebeskému Otci. Již dříve si učedníci všimli, jak je Ježíš ponořen do modlitby a zatoužili umět se modlit. Ježíš je tehdy naučil modlitbě začínající slovy "Otče náš". Dnes tři z nich vidí, jak do modlitby ponořený Ježíš je před nimi proměněn. Ukázal před nimi svou božskou slávu. I my se nechme ponořeni do modlitby prozářit božským světlem, otevřme svá srdce. Snad i pocítíme, jak se nám otevírá nebe a alespoň trochu prožijeme tajemství slávy Ježíšovy, jako mohli částečně i oni tři apoštolové.


Úkol

V Kdy jsme Bohu nejblíže? Co nás proměňuje? Když máme špatnou náladu, co nám pomůže se z toho dostat? Když se v našem životě něco změní, kdo to pozná? Komu z našich blízkých o tom řekneme?

 

 

 

Modlitba


Vyzdob mé srdce svou přítomností, Pane, a proměň si je v příbytek. Jsi vytoužený, milý host, přítel, který má zůstat, jak si vroucně přeji. Tobě, kterému přísluší palác, jsem přichystal ubohou chýšku. Svůj dům jsme vyzdobil touhou a očekáváním. Nebeská záře rozjasní můj příbytek. Můj dům se bude podobat katedrále a mé srdce svatostánku. Zkrášli mé srdce svou přítomností, Pane, a proměň si je v příbytek. Amen       (svatý Jan XXIII. - blahoslavený)