Najdi si chvilku času, přečti si úryvek z bible a následný text a zamysli se, jak se události z Janova života mohou zrcadlit v tvém životě. K tomu ti může napomoci otázka či úkol.
Na závěr se pomodli přiloženou modlitbu.


Přípravu najdeš i v aplikaci IZIDOOR! (modli se - průvodce duchovním životem - jiná témata - duchovní příprava na CSA) A můžeš si ji poslechnout dokonce jako podcast i na Spotify! Případně také zde -> na Soundcloudu :) Možností je více než dost.. poslouchání není žádná dřina!

 

Co takhle slabost pro lásku?


Úryvek z Písma: Mt 26, 36 - 46

Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: „Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil.“ Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!“ Poodešel od nich, padl tváří k zemi  a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: „To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle.“ A když se vrátil, zastihl je opět spící; nemohli oči udržet. Nechal je, zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. Potom přišel k učedníkům a řekl jim: „Ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina, a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje.“

 

Výklad

Učedníky přepadne spánek, když se Ježíš modlil v Getsemanské zahradě. Je to chvíle, kdy Ježíš vylévá svou duši před Bohem a obnažuje své lidství. Prosí svého Otce, aby nemusel jít na kříž. Ale pak se skloní a přijme kalich utrpení, bez kterého bychom nebyli vykoupeni. V té chvíli se před námi otevírá nejhlubší tajemství Boží lásky – a učedníci to zase zaspí. Jejich duch je odhodlán, ale tělo je slabé. Ježíš také varuje před nebezpečím pokušení.

 

Zamyšlení

 I na nás přichází různá pokušení. Tělesná i duchovní. Zlý na nás útočí i přes naše duchovní úsilí právě tehdy, když jsme nějak zesláblí, když jsme nevyspalí, unavení, utahaní. A tak je třeba si dobře odpočinout, abychom mohli dobře vykonávat své úkoly v životě. Zároveň nás ale Ježíš zve k vnitřní bdělosti, abychom nepřišli do pokušení. Abychom nezmalátněli. Právě modlitba je významným prostředkem k vítězství nad pokušením, abychom byli zbaveni zlého. Ježíš zvítězil nad pokušením a dává příklad i sílu, abychom i my zvítězili.

 

Úkol

Jak odoláváš přicházejícím pokušením? Vytvoř si svou kratičkou střelnou modlitbu pro momenty náhlého pokušení.

Abys byl duchem i tělem svěží – snažíš se o kvalitní a dostatečný spánek?

 

Modlitba

Hospodine, přicházím k Tobě se svým trápením. Dorážejí na mě všelijaká pokušení a já v sobě necítím dost sil, abych je přemohl. Nedělám to, co je dobré, co bych měl, co po mně žádáš. Moje víra je slabá. Zmítám se v pochybnostech a beznaději. Volám k Tobě, Bože, a prosím, drž mne svou mocí svého Svatého Ducha a posilni mou víru. Nauč mě přemáhat v modlitbách všechny žádosti těla a mysli, aby nade mnou nepanovaly. Dej, abych byl novým stvořením, obnoveným mocí Ducha Svatého. Amen.