Najdi si chvilku času, přečti si úryvek z bible a následný text a zamysli se, jak se události z Janova života mohou zrcadlit v tvém životě. K tomu ti může napomoci otázka či úkol.
Na závěr se pomodli přiloženou modlitbu.


Přípravu najdeš i v aplikaci IZIDOOR! (modli se - průvodce duchovním životem - jiná témata - duchovní příprava na CSA) A můžeš si ji poslechnout dokonce jako podcast i na Spotify! Případně také zde -> na Soundcloudu :) Možností je více než dost.. poslouchání není žádná dřina


 

Úryvek z Písma: Jan 6, 60 - 66

Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: „To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?“ Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: „Nad tím se urážíte? Co až uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. Ale někteří z vás nevěří.“ Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. – A řekl: „Proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“ Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili.

Výklad

Učedníci nemohou přijmout Ježíšova slova, když říká, že On je chlebem života a kdo ho jí, bude mít život věčný. Jsou to na ně „tvrdá“ slova, která jsou těžko vnitřně přijatelná, proto jej opouštějí. Jan zůstává a tak dál naslouchá slovům věčného života. Věří a chce dál poznávat i milovat.

 

Zamyšlení

„Mnozí z nás vyrůstali v době, kdy nebylo úplně zvykem mít doma Písmo a brát jej denně do rukou. Doba se ale změnila a my jsme vedeni k tomu, abychom se vrátili ke slovu Božímu v celém jeho bohatství, protože je to slovo našeho Boha a skrze toto psané i mluvené slovo k nám Bůh promlouvá do života, vede nás a vnitřně proměňuje. Problém číst Písmo svaté měli křesťané všech dob, protože naslouchat Božímu slovu není jednoduché, vyžaduje to čas, vnitřní pozornost a nastavení pro působení Boha a jeho Ducha.“ Vojtěch Kodet

Úkol

Vezmi do ruky svou Bibli a podívej se, jak vypadá. Zamysli se nad tím, jak často ji bereš do rukou a nasloucháš Božímu slovu. Pokud tomu, co čteš, nerozumíš, čteš dál nebo ji odložíš?

 

 

Modlitba

Potřebuji tě, Pane, buď mým učitelem, potřebuji tě den co den. Dej mi jistotu svědomí, neboť ona jediná dokáže vnímat a chápat tvého Ducha. Mé uši jsou hluché, nedokážu zaslechnout tvůj hlas. Mé oči jsou kalné, nedokážu rozpoznávat tvá znamení. Jen ty sám můžeš protesat mé uši, ty sám můžeš otevřít mé oči a očistit mé srdce. Uč mě usedat u tvých nohou a naslouchat tvému slovu. Amen