Najdi si chvilku času, přečti si úryvek z bible a následný text a zamysli se, jak se události z Janova života mohou zrcadlit v tvém životě. K tomu ti může napomoci otázka či úkol.
Na závěr se pomodli přiloženou modlitbu.


Přípravu najdeš i v aplikaci IZIDOOR! (modli se - průvodce duchovním životem - jiná témata - duchovní příprava na CSA) A můžeš si ji poslechnout dokonce jako podcast i na Spotify! Případně také zde -> na Soundcloudu :) Možností je více než dost.. poslouchání není žádná dřina!

Jak málo víme! 

Úryvek z Písma: Jan 21, 1 – 14

Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiadského. Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Jdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl: „Děti, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli: „Nemáme.“ Řekl jim: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete.“ Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „To je Pán!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť – byl totiž svlečen – a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi – nebyli daleko od břehu, jen asi dvě stě loket – a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb z toho, co jste nalovili!“ Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich sto padesát tři; a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!“ A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim; stejně i rybu. To se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení

 

Výklad

Ježíš se opět zjevuje. Tentokrát se nenechá učedníkům poznat ”hned a přímo”, ale prostřednictvím zázraku. Učedníci ho nemohou hned rozpoznat, ale Jan má jasno. Poznal Ježíše jako první.

 

 

Zamyšlení

Co ho k tomu vedlo? Pohled Lásky. Kdo miluje, rozpozná Zmrtvýchvstalého i tam, kde mnoho jiných zdaleka neví, či netuší.

Poznat Krista je někdy těžké. Často se nám nedaří jej v druhých lidech vidět. Ale ten, kdo má lásku, stává se milovaným učedníkem, který opravdu miluje a vidí srdcem.

 

Úkol

Napiš si na lísteček jména tří lidí, kteří ti jsou nějakým způsobem nesympatičtí, na kterých ti něco vadí. U každého z nich se zamysli nad jeho dobrými vlastnostmi, nad tím, co dělá dobrého pro druhé, co by se ti na něm mohlo líbit. Ke každému si napiš alespoň tři pozitivní věci.

 

Modlitba


 Pane, vycházíš vstříc každému,

i tomu, kdo tě urazil,

pokaždé znovu 

s radostí a láskou.

Zato já si nedokážu 

znovu a znovu

vážit a respektovat toho, 

kdo mě urazil.

Pomáhej mi

stále znovu,

abych ruku v ruce s tebou

stal se milujícím člověkem.

Amen.

(YouCat – modlitební kniha)